ದ ಪಾಲಿಟಿಕ್

ದಪಾ ವಿಶೇಷ

ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಮಧ್ಯೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳ ಚಳವಳಿ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಶೋಷಣೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲು ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದನಿ ಎತ್ತಿತ್ತು.
error: Content is protected !!